Villkor och regler – Bilfri i 90 dagar

Kampanjen Låt bilen stå genomförs av Jönköpings kommun och ger hushåll möjlighet
att testa hur det är att vara utan bil i 90 dagar genom att erbjuda hållbara alternativ.
Under denna period förbinder sig deltagande hushåll att avställa sin/sina bilar. En
förutsättning är också att ni är aktiva på ett Instagram-konto som tilldelas av
Jönköpings kommun. Det kan även komma att förekomma annan medial
uppmärksamhet. Efter er medverkan behöver ni också svara på frågor kring era
upplevelser av att vara bilfria under 90 dagar samt era resvanor.

Att bli deltagare är endast möjligt för dig som bor i Jönköpings kommun. Antalet platser
är begränsat.

Vid undertecknande av detta avtal godkänner ni de villkor som följer utlåningen av
lådcykel, elcyklarna samt kollektivtrafikkort. Läs noga igenom Villkor för elcyklar samt
Villkor för kollektivtrafikkort nedan.

Personuppgifter

Vissa personuppgifter samlas in för att säkerställa låntagarens identitet i samband med
kampanjen och utlåningen cyklar och kollektivtrafikkort. Uppgifter om adress för bostad
och arbete m.m. utgör urvalskriterier för val av deltagare. Personuppgifterna används
endast av Jönköpings kommun och till ändamål som berör kampanjen Låt bilen stå.
Personuppgifterna kan komma att arkiveras för Jönköpings kommuns interna
utvärderingar av kampanjen. Du har rätt att när som helst begära information om de
personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi vidarebefordrar, säljer
eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part
utanför Jönköpings kommun.

VILLKOR FÖR ELCYKLAR/ELASSISTERADE LÅDCYKLAR
Användarens ansvar vid överträdelser av trafikbestämmelser
Låntagare till den lånade cykeln står ensamt ansvarig för eventuella överträdelser i
trafiklag och andra trafikbestämmelser vid användandet av cykeln.

Användarens ansvar vid skada eller förlust av cykel/lådcykel

Låntagaren har fullt ansvar för cykel och medföljande tillbehör under lånetiden.
Låntagaren är ensamt ersättningsskyldig gentemot långivaren för det fall cykel eller
tillbehör såsom t.ex. laddare eller dylikt skadas, saknas eller blir stulet. Låntagaren bör
ha en giltig försäkring som täcker utrustningens värde för eventuella skador, stölder
eller dylikt.

Låntagaren är skyldig att ersätta långivaren för samtliga reparationskostnader som
uppstår för långivaren på grund av cykel eller tillbehör som återlämnas i skadat eller
förändrat skick från lånetillfällets dag. Låntagaren bör kontakta sitt försäkringsbolag.

För det fall cykeln skadas på ett sätt som inte kan avhjälpas med hjälp av reparation är
låntagaren skyldig att ersätta långivaren för cykelns marknadsmässiga värde.
Långivaren har tolkningsföreträde till vilka åtgärder som krävs för att återställa en
skadad cykel. Låntagaren bör kontakta sitt försäkringsbolag

För det fall cykeln blir stulen är låntagaren skyldig att ersätta långivaren med cykelns
marknadsmässiga värde. Låntagaren bör upprätta en polisanmälan och kontakta sitt
försäkringsbolag.

Det åligger låntagaren att inneha relevant försäkring för lånetillfället. Låntagaren
behöver själv undersöka vad som gäller för vederbörandes enskilda hemförsäkring, då
villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag.

För samtliga ovan nämnda punkter bekostar Jönköpings kommun självrisken i de fall
låntagarens försäkringsbolag gör en sådan bedömning. Dock bekostar Jönköpings
kommun inte cykelns/cyklarnas fulla marknadsvärde.

Vi rekommenderar att deltagarna har goda möjligheter att förvara elcyklarna säkert
som t ex garage eller cykelförråd.

Borttappad nyckel

För det fall låntagaren inte lämnar in cykelnyckeln; oberoende av stöld, slarv, förlust
eller dylikt är låntagaren skyldig att ersätta långivaren för denna med 500 SEK.

Återlämnande
Cyklarna och medföljande tillbehör ska återlämnas i samma skick, undantaget normalt
slitage, som vid utlåningstillfället och vid angivet datum och klockslag enligt
överenskommelse.

VILLKOR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKKORT
Användarens ansvar vid förlust av kollektivtrafikkort
Kollektivtrafikkorten skall registreras på Mina Sidor på www.jlt.se. Vid förlust av
kollektivtrafikkort ska detta meddelas Jönköpings Länstrafik samt kampanjansvariga på
Jönköpings kommun.
Efter avslutad deltagande ska samtliga kollektivtrafikkort återlämnas till Jönköpings
kommun.

VILLKOR FÖR URVAL

Jönköpings kommun förbehåller sig rätten att välja ut lämpliga hushåll för deltagande i kampanjen.

 • Hushållet äger en eller fler bilar som alla ställs av under deltagande i projektet.
 • En eller flera medlemmar i hushållet använder bil vid resor i vardagen under de
  flesta av veckans dagar. De bilresor hushållet gör skall kunna ersättas med elcykel,
  lådcykel och/eller kollektivtrafik.
 • Hushållet accepterar att deras erfarenheter kommuniceras via Instagram, som
  erhålls av Jönköpings kommun, under den bilfria perioden, samt att bilderna kan
  användas av kommunen.
 • Hushållets medlemmar är införstådda med att medverkan i kampanjen kan medföra
  medial uppmärksamhet.